Vzdělání

Vypracování Evropských doporučených postupů pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci a jejich překlad do češtiny představují významné kroky ke zlepšení péče o tyto osoby, samy o sobě však nestačí. K zavedení těchto poznatků do praxe je třeba soustavných školení a celoživotního vzdělávání příslušných odborníků.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LFUK a VFN v Praze je prvním regionálním odborným centrem projektu ParkinsonCare. V rámci jejího školícího centra jsou pořádána školení fyzioterapeutů a výhledově i dalších nelékařských pomáhajících profesí v péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí podle evropských doporučených postupů zpracovaných v rámci nizozemského projektu ParkinsonNet. Vzniká zde otevřená platforma pro zajištění celoživotního vzdělávání a komunikaci odborníků v péči o osoby s Parkinsonovou nemocí.

První školení proběhlo 14.-16.11.2019. Kurz byl zaměřen na nezbytné minimum neurologických znalostí fyzioterapeuta o PN a dalších parkinsonských syndromech, a dále na vyšetření a terapii (včetně workshopů) klíčových oblastí fyzioterapie, tj. chůze, stabilita, transfery, kondice a manuální činnosti. Do výuky se zapojili také další profese (logopedi a neuropsychologové) a pacientské organizace. Fyzioterapeuti přijeli z 8 krajů České republiky.

Další školení jsou plánována v průběhu roku 2020.